Değerli Misafirimiz;
Kişisel verilerin korunması kapsamında hazırlanan bu aydınlatma bildirimi aşağıda şirket unvanı ve
otel ismi verilen şirketimiz ve otelimiz genelinde uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu çerçevesinde genel aydınlatma bildirimidir.
Şirket ve otelimiz;
YALIM GARDEN PARK OTEL:
Bundan böyle otel ve şirketimiz, “YALIM GARDEN PARK OTEL” veya “Otel”olarak anılacaktır.
YALIM GARDEN PARK OTEL ailesi olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda
kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu”
sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve
teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi
Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVK kanunu
çerçevesinde siz değerli misafir ve ziyaretçilerimizin 6698 sayılı kanunda ve GDPR regülasyonundan
doğan haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
YALIM GARDEN PARK OTEL müşterisi olan sizler ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istememiz
gerekecektir:
• Kimlik bilgileri (örneğin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası gibi).
• İletişim bilgileri (örneğin telefon numarası, e-posta adresi, İletişim Adresiniz gibi).
• Kişisel bilgiler (örneğin doğum tarihi, uyruk).
• Çocuklarınıza ilişkin bilgiler (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı).
• Kredi kartı numaranız (banka tahsilat işlemi ve rezervasyon amaçları için).
• Otele Varış ve Otele çıkış tarihleriniz.
• Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı
türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)
• Kuruluşumuzda konaklarken veya konakladıktan sonra sorularınız/yorumlarınız.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Zamanı
Kişisel veriler, aşağıdakiler dâhil çeşitli durumlarda toplanabilir:

Otel aktiviteleri:
• Oda rezervasyonu.
• Otele giriş ve ödeme.

Otele Varış ve Otele çıkış tarihleriniz.
• Bir konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme.
• İstekler, şikâyetler ve/veya anlaşmazlıklar.
• Öneri ve anket formlarında.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlemi ifade etmektedir.- Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım:
• Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
• E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.- Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:
• Tur operatörleri, seyahat acenteleri, GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri üzerinden yaptığınız
rezervasyonlar aracılığı ile tesislerimize iletilen bilgiler.- İnternet aktiviteleri:
• YALIM GARDEN PARK OTEL web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
• Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki YALIM GARDEN PARK OTEL sayfaları, Facebook oturum
açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).
Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Otelimizde konaklama ve otel tesisleri içerisinde sunulan hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa
edilmesi kapsamında Bildiri’min 3. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, konaklama ve diğer
hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya Otel’in yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa
edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Otel’in ilgili departmanları ve
yetkili diğer departmanlar tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir
ve işlenebilmektedir:
• Şahsen Başvurularınızda elden, Otel’e ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla,
referanslar aracılığıyla veya Otel’in çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler (Örneğin seyahat
acenteleri, tur şirketleri, rezervasyon siteleri) ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı
ile.
• Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek
görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile. Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer
alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir;

Açık rızanızın bulunması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
III. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza
hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması
için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
VII. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,,
VIII. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek ve açık rızanız alınmak kaydıyla, meşru
menfaatlerimiz için zorunlu olması,
Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun’un 6. Maddesinde sayılı
şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,
Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir. YALIM GARDEN PARK OTEL Kişisel Verilerinizin işlenmesinde
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma
mevzuatları ( GDPR ) ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme
ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde
kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli”
olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık ve kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Otelimiz özel nitelikli kişisel
verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen
düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
YALIM GARDEN PARK OTEL ailesi olarak özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli
önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki
durumlarda işlemektedir:

Açık Rızanızın Bulunması Durumunda
İçinde bulunduğunuz şartları Otelimiz ile paylaşarak kendinize özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte
ve bu amaçla özel nitelikli verilerinizi paylaşabilmektesiniz. (Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık
istenmesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep edilmesi, fıstık alerjisi nedeniyle kuruyemiş
içermeyen tatlı hazırlamamızı talep edilmesi, gluten alerjisi nedeniyle glütensiz yemeklerin servis
edilmesi, ve tesiste sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli olan sağlık koşullarını sağlayıp
sağlamadığınıza dair karar verilebilmesi amacı ile ilgili spor aktivitesi hizmetlerinden yararlanmanıza
engel olacak bir rahatsızlığınızın bulunup bulunmadığına dair verdiğiniz sağlık bilgileriniz vb.).
Otelimiz içerisinde açık rızanız ile alınan bu sağlık bilgileri hizmet aldığınız tesis içerisinde sadece
sorumlularının görmesi sağlanacak şekilde kurum içerisinde dahi sınırlandırılmıştır. Sizlerin özel
nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz
ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için
Otelimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak ilgili açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet
etmesi için işleyecektir. Özel nitelikli sağlık verileriniz ve diğer tercihleriniz ile ilgili özel nitelikli
verileriniz kurum içi hizmetin sağlanması ve aldığınız hizmet doğrultusunda siz değerli misafirlerimizin
hayati risk oluşturacak faktörlerin en aza düşürülmesi amacı ile kurum içerisinde sadece hizmeti
sağalacak personelimiz ile sınırlı şekilde paylaşılmaktadır. Özel nitelikli bu verileriniz kurum içi diğer
çalışanlarımız veya 3. Taraflar ile asla paylaşılmaz. Özel nitelikli bu verilerin korunması amacı ile
gerekli tüm idari ve teknik önlemler alınarak ciddiyet ve hassasiyet ile verilerin korumasına özen
gösterilmektedir.

Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda
Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz sadece kanunlarda
öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak
kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü
altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bunun dışında açık
rızanız alınmadan sağlık verileriniz ancak açık rızanızın alınmayacağı durumlarda ( Kaza geçirmeniz,
Açık rızanızı beyan edemeyecek düzeyde hastalanmanız, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda )
sadece sağlık kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Otelimizin güvenliğinin tesisi ve Otelimiz tarafından ziyaretçilerimize ve
misafirlerimize sunulmuş olan hizmetlerimizden faydalanmanız, Otelimiz erişim kayıtlarının yönetimi,
kanun ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un

ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kurumumuzun kanunlar ile belirlenen
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile aşağıda detaylandırdığımız amaçlar ile işlenmektedir.

Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetmek:
• Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak, Faturalama hizmetlerini
yönetmek ve saklamak.
Otel konaklamanızı yönetmek:
• Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb.)
• Odalara erişimi yönetmek.
• Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç
yönetimi (agresif ve antisosyal davranışlar, otel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine
uyulmaması, hırsızlık, hasar veya ödemeyle ilgili olaylar).
• Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek, markalarımızı tanıtmak.
• İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi uyarlamak ve geliştirme.
• Size gönderdiğimiz ticari teklifleri ve promosyon mesajlarını özelleştirmek.

Açık rızanızın olduğu durumlarda YALIM GARDEN PARK OTEL ve bağlı kuruluşları tarafından oluşturulan özel teklifler
ve yeni hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek.
• Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında müşterilerle olan ilişkilerimizi yönetmek.
• Hedeflenen iletişimleri göndermek amacıyla rezervasyon geçmişine ve müşterilerin seyahat
tercihlerine dayalı olarak segmentasyon işlemlerini gerçekleştirmek.
• İstatistik ve ticari puanlar geliştirmek ve raporlama gerçekleştirmek.
• Yeni veya eski müşterilerin tercihlerini bilmek ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak.
• Açık rızanızın olduğu durumlarda size bültenler, promosyonlar ve turizm, otel veya hizmet teklifleri
göndermek veya sizinle telefondan iletişime geçmek.
• Bülten, promosyon, turizm teklifleri ve memnuniyet anketleri aboneliğinden çıkma isteklerini
yönetme.
• İtiraz etme hakkını dikkate almak ve itiraz süreçlerini yönetmek.
• Söz konusu oteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler vb.) gerçekleşmesi halinde Otelimizde
kalan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerinden yararlanmak.
• Anket yapmak ve anket ile müşteri yorumlarını analiz etmek.
• İddiaları/şikayetleri yönetmek.
• Özellikle aşağıdaki alanlarda Otelimizin web siteleri kullanımınızı güvence altına almak ve
geliştirmek:
• Gezinmeyi geliştirmek.
• Güvenlik ve sahtekârlık önleme sistemleri uygulamak.
• 1774 Sayılı Kimlik Bilgilendirme kanunu çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
• İlgili diğer mevzuatların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek. (örneğin İSG Faaliyetleri, Vergi usul
Kanunu Yükümlülükleri vb.)
Bunun dışında kişisel verilerinizin işlenmesindeki en temel amaç sizleri daha iyi ağırlamak ve siz
değerli misafirlerimizin hizmetlerimizden daha fazla ve kesintisiz olarak yararlanmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı
Otel bünyesinde hizmetlerin sağlanması amacıyla Kişisel verilerinize YALIM GARDEN PARK OTEL ve iştirakleri tarafından
erişilebilmekte, kişisel verileriniz gerektiği zaman bu şirketlere aktarılmaktadır.
Kişisel verileriniz, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği
(sunucu, hosting, bulut bilişim gibi) hizmet veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan
finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, Otel’in faaliyetleri
ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ve belirlenen amaçlarla, iş ortaklarımıza ve yetkili
kurum ve kuruluşlara Otelimiz teknik birimlerinin kontrolünde gerekli güvenlik önlemleri alınarak
kontrollü ve sınırlı olacak şekilde (yurt içinde) aktarılabilmektedir ve/veya erişime açılabilmektedir.
Verilerinizin yurt içi aktarılması esnasında Otel’imiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Yasal yükümlülükler
çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına,
uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.)
aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin
sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar
işlenecektir. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal
mevzuat kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre
içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru
tutulabilmesi YALIM GARDEN PARK OTEL veya İlgili grup şirketimize bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

Otel Tesislerinin Kamera ile Gözetimi
YALIM GARDEN PARK OTEL tesisinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği,
misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte ve
belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Bu görüntülere ilişkin olarak da Anayasa ve KVKK
hükümlerince haklarınızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamera ile gözetim ve kayıt amacı; iş
yerinde gerçekleşmesi olası, özellikle hırsızlık gibi bir takım eylemlerin teşhis edilmesidir. Bu kayıtlara
yalnızca Otel’in yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir. Kayıtlar, güvenlik amaçları ile 21 gün süre
ile muhafaza edilmekte olup, sürenin bitiminde imha edilmektedir.

KVK Kanunu kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız (Madde 11)
KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
Haklarınız bulunmaktadır.